nova aula AVU
skola architektury AVU 2020
prestavba auly. napojeni schodistem. foyer, dalsi prostory.
....