prestavba strechy rodinneho domu v Pticich
studie 2020
....