PISA
projekt interieru skoly architektury
AVU
2019nahravaci studio
regaly zvenci
pruhledny polykarbonat, viditelna drevena konstrukce

                      

uzamykatelna skrin